2.1            Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi doğrudur? Hangisi Java anahtar kelimeleridir ?

 

 

Cevap 2.1

 

Doğru Tanımlama : applet, Applet, $4, apps, x, y, radius

Yanlış Tanımlama : a++, –a, 4#R, #44, class, public, int

Anahtar Kelimeler :  class, public, int

 

 

2.2      Aşağıdaki algoritma java dilinde yazınız ?

 

  1. Adım  double türünde mil değişkeni tanımlayın.
  2. Adım  double türünde mil_basina_dusen tanımlayın ve 1.609 değerini atayın.
  3. Adım  double türünde km tanımlayın ve mil ile mil_basina_dusen değerleri çarparak işlem değeri elde edin.
  4. Adım km değerini konsolda yazdırın.

 

 

Cevap 2.2

 

double mil = 100;

final double mil_basina_dusen= 1.609;

double km = mil_basina_dusen * mil;

System.out.println(km);

 

 

 

2.3  Sabitleri kullanmanın yararları nelerdir?  Değeri 20 olan boyut adında bir sabit tanımlayınız.

 

Cevap 2.3

 

Sabit kullanmanın 3 yararı vardır. Bunlar ; tekrar tekrar değeri yazmak zorunda değilsiniz, değeri tek bir konumdan değiştirebilirsiniz, programı okumayı kolaylaştırır.

final int SIZE = 20;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4   int a=1; double d=1.0 değişken tanımlandıktan sonra aşağıdaki işlem basamaklarını çözümleyiniz?  

 

 

a = 46/9;               >>>>  5

a = 46%9+4*4-2;         >>>> 1+16-2 = 15

a = 45+43%5* (23*3%2);  >>>> 45+3*1 = 48

a %= 3/ a + 3;          >>>> a%6=1

d = 4+ d * d + 4;       >>>> 9.0

d += 1.5*3+ (++a);      >>>> d=d+4.5+2=7.5

d -= 1.5*3+ a++;        >>>> d=d-4.5+1=-4.5

 

 

2.5  Aşağıdaki işlem satırlarının sonucu nedir?

 

56%6   >> 2

78%-4  >> 2

-34%5  >> -4

-34%-5 >> -4

5%1     >> 0

1%5     >> 1

 

2.6 Bugün Salı günü ise 100 gün sonra hangi gün olacaktır?

Bunu hesaplayan java işlemini yazınız.

(2 + 100) % 7 = 4 Haftanın 4.günü Perşembe

 

2.7 Değişken türlerinden (byte, short, int, long, float, and double) en büyük ve en küçük olan hangisidir?

Bu veri türlerinden hangisi bellekte az yer kaplar?

 

byte en küçük  double  en büyük değişken türüdür. byte değişken türü bellekte  en az yer kaplar.

 

 

2.8  25/4  java işlemenin sonucu nedir ? İşlem sonucunu noktalı biçimde nasıl ifade ederiz ?

 

Cevap 2.8

 

25/4 = 6 ‘dır. Noktalı sonuç elde etmek istiyorsak 25.0 / 4.0,  25.0 / 4 ya da 25 / 4.0 yazarak noktalı işlem satırı oluşturabiliriz.

 

2.9 Aşadaki satırlarda konsolda çıkış alınır mı ? Çıkış değeri varsa yazınız ?

 

System.out.println(“25 / 4 is “+25/4);

System.out.println(“25 / 4.0 is “+25/4.0);

System.out.println(“3 * 2 / 4 is “+3*2/4);

System.out.println(“3.0 * 2 / 4 is “+3.0*2/4);

 

Cevap 2.9

25 / 4 = 6

25 / 4.0 = 6.25

3 * 2 / 4 = 1

3.0 * 2 / 4 = 1.5

 

 

2.10 Aşağıdaki işlemi java dilinde yazınız ?

 

 

Cevap 2.10

 

4.0         / (3.0 * (r + 34)) – 9 * (a + b * c) + (3.0 + d * (2 + a)) / (a + b * d)

 

2.11 m ve r tanımlı integer değerleri mr² işlemini float çıkışı olarak alınız?

 

Cevap 2.11

 

1.0         * m * (r * r)

 

 

2.12 Aşağıdaki şıklardan hangisi yada hangileri doğrudur?

 

(a) Herhangi bir ifade, bir deyim olarak kullanılabilir.
(b)  x + + ifadesi, bir açıklama olarak kullanılabilir.
(c) Deyimi x = x +5  olarak ifade edilip yazılır.
(d) Deyimi x = y = x = 0 ifade edilip yazılamaz.

 

Cevap 2.12

b ve c doğrudur.

 

2.13 Aşağıdakilerden hangisi float  sayı türünden yazımda sorun  oluşturmaz?

 

12.3, 12.3e+2, 23.4e-2, –334.4, 20, 39F, 40D

 

Cevap 2.13  Tümü için doğrudur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14 Aşağıdaki koddaki hataları bulup düzeltiniz.

 

1 public classTest {

2 public void main(string[] args) {

3 int i;

4 intk = 100.0;

5 intj = i + 1;

6

7 System.out.println(“j is “+ j + ” and

8 k is “+ k);

9 }

10 }

 

Cevap 2.14

2.satırda : static eksik ve string String şeklinde olması gerekir.

3.satırda i tanımlanmış ama değer girilmemiş 5. Satırda tanımlanmayan değer arttırılmış.

4.satırda k int olarak tanımlanmış ama double sayı değeri atanmış.

7-8.satır tek satır biçimde yazılması gerekiyor.

 

2.15 System.currentTimeMillis() kullanımı hakkında bir program yazarak açıklayınız.

 

Cevap 2.15        

long toplammilisaniye= System.currentTimeMillis();

long toplamsaniye=toplammilisaniye/1000;

long anliksaniye=(int)(toplamsaniye%60);

long toplamdakika=toplamsaniye/60;

long anlikdakika=(int)(toplamdakika%60);

long toplamsaat=toplamdakika/60;

long anliksaat=(int)(toplamsaat%24);

 

System.out.println(“saat  : “+anliksaat+”:”+anlikdakika+”:”+anliksaniye+” GMT”);

 

2.16 Farklı veri türündeki sayısal değerler işlemde  birlikte kullanılabilir mi?

Evet. Sayısal dönüşüm ile aynı hesaplama de kullanılabilir.

 

 

 

 

 

2.17 Double ve  int olan iki değer arasında   işlem yapılır mı?

 

Cevap 2.17

İki değer arasında işlem yapılır ancak  değer double alındıysa sonuç double olur.

 

2.18 Aşağıdaki kodun çıktısını yazınız.

float f = 12.5F;

int i = (int)f;

System.out.println(“f   is “+ f);

System.out.println(“i   is “+ i);

 

Cevap 2.18

f is 12.5

i is 12

 

2.19 ‘1’, ‘A’, ‘B’, ‘a’, ‘b’ ASCII  kodu karşılığını,     

40,59,79,85,90 ondalık sayının  ASCII karakter karşılığını,

40,5A,71,72,7A onaltılık kodun sayının  ASCII karakter karşılığını bulan java kod satırlarını yazınız.

System.out.println((int)’1′);

System.out.println((int)’A’);

System.out.println((int)’B’);

System.out.println((int)’a’);

System.out.println((int)’b’);

 

System.out.println((char)40);

System.out.println((char)59);

System.out.println((char)79);

System.out.println((char)85);

System.out.println((char)90);

System.out.println((char)0X40);

System.out.println((char)0X5A);

System.out.println((char)0X71);

System.out.println((char)0X72);

System.out.println((char)0X7A);

 

2.20 Aşağıdakilerden hangi karakterler değişmeyen değere sahiptir?

                                   ‘1’, ‘\u345dE’, ‘\u3fFa’, ‘\b’, \t

 

Cevap 2.20

System.out.println((char)’\u345dE’); bu değer konsolda hata verir. Bu değer  tam dört ondalık sayı içerir.

2.21  \ ve  ” bu iki karakterin ondalık değeri nasıl yazılır?

 

Cevap 2.21

System.out.println((int)’\\’);

System.out.println((int)’\”’);

 

 

2.22 Aşağıdaki koddaki değerleri takip edip karşılıklarını bulunuz.

 

int i = ‘1’;

int j  = ‘1’+’2′;

int k = ‘a’;

char c = 90;

 

Cevap 2.22

 

int i = ‘1’;      >>>> 49

int j  = ‘1’+’2′; >>>> 99

int k = ‘a’;      >>>> 97

char c = 90;      >>>> Z

 

2.23 Aşağıdaki kodun sonucunu bulunuz.

 

char c = ‘A’;

i = (int)c;

 

float f = 1000.34f;

int i = (int)f;

 

double d = 1000.34;

 

int i = (int)d;

int i = 97;

char c = (char)i;

 

Cevap 2.23

 

char c = ‘A’;

i = (int)c;          >>>> 65

 

float f = 1000.34f;

int i = (int)f;      >>>> 1000

 

double d = 1000.34;

int i = (int)d;      >>>> 1000

int i = 97;

char c = (char)i;    >>>> a

 

 

2.24 Aşağıdaki programı takip edip sonucu yazınız.

 

public classTest {

public static voidmain(String[] args) {

char x = ‘a’;  // a’nın onluk değeri 97

char y = ‘c’;  // C’nin onluk değeri 99

System.out.println(++x); // 98 değerini alır o da  , b

System.out.println(y++); //  once 99 değerini alır ekrana yazar c , sonra 100 değeri alır.

System.out.println(x – y); // 98-100 = -2

}

}

 

Cevap 2.24

b

c

-2

 

2.25 Aşağıdaki programı takip edip işlem satır  sonuçlarını yazınız.

 

System.out.println(“1″+1);

System.out.println(‘1’+1);

System.out.println(“1″+1+1);

System.out.println(“1″+ (1+1));

System.out.println(‘1’+1+1);

 

 

Cevap 2.25

System.out.println(“1″+1);     // 11

System.out.println(‘1’+1);     // 50

System.out.println(“1″+1+1);    // 111

System.out.println(“1″+ (1+1)); // 12

System.out.println(‘1’+1+1);    // 51

 

 

2.26 Aşağıdaki programı takip edip işlem satır  sonuçlarını yazınız.

 

1+”Welcome “+1+1

1+”Welcome “+ (1+1)

1+”Welcome “+ (‘\u0001′ +1)

1+”Welcome “+’a’ +1

 

Cevap 2.26

 

1+”Welcome “+1+1               //  1Welcome11

1+”Welcome “+ (1+1)            //  1Welcome2

1+”Welcome “+ (‘\u0001′ +1)    //  1Welcome2

1+”Welcome “+’a’ +1            //  1Welcome a1

 

2.27 Java dilinde sınıf isimleri,değişkenler,yöntem adları ve sabitlerin yazım biçimi nasıldır?

 

Cevap 2.27

Sınıf isimleri: İlk harfini büyük harf.
Değişkenler ve yöntem adları: ilk kelime Küçük harf, sonraki tüm kelimelerin ilk harfini büyük.
Sabitler: Tüm harfleri büyük harflere.

 

 

2.28 Aşağıdaki programı java programlama mantığına göre yeniden düzenleyiniz.

 

public classTest

{

// Main method

public static voidmain(String[] args) {

 

System.out.println(“2 % 3 = “+2%3);

}

}

 

Cevap 2.28

 

public class Test {

/** Main method */

public static void main(String[] args) {

// Print a line

System.out.println(“2 % 3 = ” + 2 % 3);

}

}

 

2.29 Java programlamada  syntax hatası, runtime hatası,lojik hatası neleri ifade eder?

 

Cevap 2.29

 

Syntax hatası derleme hataları derleyiciler tarafından tespit edilir. Runtime hataları program yürütülmesi sırasında ortaya çıkar. Lojik hataları yanlış  işlem sonuçlarından ötürüdür.

 

2.30 Niçin bu kadar önemli  Math sınıfından  JOptionPane   ?

 

Cevap 2.30

 

Çünkü math sınıfı java.lang paketi içinde bulunmaktadır. Java.lang pakette herhangi bir sınıf otomatik olarak alınır. Yani açıkça almak için gerek yoktur.

 

 

 

2.31 Kullanıcı giriş penceresi java programlamada nasıl tanımlanır ?

 

Cevap 2.31

String s = JOptionPane.showInputDialog(“Enter an input”);

 

 

2.32  Değişkenler arasında dönüşüm  nasıl yapılır ?

 

Cevap 2.32

 

String s=”90″;

int  a=Integer.parseInt(s);

double d=Double.parseDouble(s);

String e=Double.toString(d);

 

System.out.println(“Int deger: “+a+” \tDouble deger : “+d+”\t String deger : “+e);    // 90  90.0 90

 

İndir :

 http://www.harunkor.com.tr/yuklenenler/introductiontojavaprogrammingeighthEditionBolum2SoruCevaplari.docx